خرد در اندیشگاه فقه شیعه
93 بازدید
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
نقش: نویسنده
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۷۲-۱۶-۲
سال نشر: 1395
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
خرد و خردورزی از شروع آفرینش انسان با همراه و از شروع ملاحظات شناختی انسان مهمترین وجه تمایز او با سایر موجودات زنده بوده است و در اسلام در کنار وحی مهمترین منبع شناخت و پیامبر باطنی شمرده شده است. در فقه در مراحل مختلف استنباط از خرد به عنوان ابزار شناخت بهره های فراوان برده شده است. بهره بردارب از خرد که در فقه شیعه بیشتر با واژه و اصطلاح عقل و دلیل عقلی همراه است از اثبات وحی، لزوم پیروی از آن، شناخت وحی و دلیل نقلی به مدد دلیل عقل و خرد است. باوجود اختلاف فقیهان شیعه در مفهوم آن، در مرحله استنباط دلیل غقل در کنار دلیل های دیگر گاه مورد به مهری قرار گرفته و گاه مقدم بر سایر ادله شرعی شمرده شده است. به رغم منزلت عقل و دلیل عقلی بکارگیری آن در کارگاه استنباطی برخی از فقیهان متفاوت با بیان نظری ایشان بوده برخی برای آن استقلال در حکم را قائل شده، گاه آن را اثبات کننده ادله، اصول عملیهو قواعد فقهی شمرده، در تعارض مقدم بر حکم شرعی دانسته، گاه به عنوان مخصص و گاه به عنوان اصل عملی بکار گرفته اند.