پدیده شناسی فقرو توسعه
70 بازدید
ناشر: بوستان قم
نقش: محقق
شابک: ?? = 0-689-424-469
سال نشر: 1380
تعداد جلد : 4
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
فقر پدیدۀ شومی است که فساد و تباهی به بار می‌آورد؛ روح و جسم را می فرساید؛ در اقتصاد خلل وارد می سازد و ناهنجاری‌های اجتماعی ایجاد می کند. از آنجا که برای نابودی هر نابسامانی و ناهنجاری باید آن‌را نیک شناخت تا بتوان راه‌های اصولی و علمی مبارزه با آن را مشخص کرد؛ این مجموعۀ چهار جلدی بر آن است تا پدیدۀ فقر را شناسایی کرده و راهبردهای توسعه در جهان سوم را کشف نماید. جلد اول این مجموعه از هجده مقاله تشکیل شده است که عبارتند از: موضوع شناسی فقر و توسعه، موضوع شناسی فقر در نگرش اسلامی، شاخصهای فقر و توسعه در نگرش اسلامی، امکان یا عدم امکان توسعۀ مستقل، امکان پیشرفت و توسعۀ مستقل در نگرش اسلامی، استراتژی‌های توسعه در جهان سوم، استراتژی‌های توسعه در نگرش اسلامی، اصول و راه‌بردهای توسعه، اصول و راه‌بردهای توسعه در نگرش اسلامی، علل فرهنگی فقر، فقر فرهنگی در نگرش اسلامی، نقش فرهنگ در توسعه، عناصر فرهنگی توسعه در نگرش اسلامی، نظام سیاسی حاکم، نظام سیاسی- اجتماعی حاکم در نگرش اسلامی، ساختار اقتصادی- اجتماعی، عوامل طبیعی فقر وتوسعه نیافتگی، عوامل طبیعی فقر و توسعه نیافتگی در نگرش اسلامی. جلد دوم از بیست و هفت مقاله تشکیل یافته است که عبارتند از: رشد ناموزون جمعیت، رشد جمعیت و فقر، راه حل‌های جمعیتی، رشد بی رویۀ جمعیت، تنظیم خانواده و مهار رشد بی رویۀ جمعیت، نقش دولت در توسعه، نقش دولت در توسعه در نگرش اسلامی، عدم استفادۀ بهینه از منابع، استفادۀ بهینه از منابع، مصرف گرایی، مصرف گرایی در نگرش اسلامی، کمبود مواد غذایی، سوء تغذیه و گرسنگی، کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه، روند تحولات پولی، تورم، آثار و پیامدهای تورم، سیاست‌های تثبیت و راه‌های مقابله با تورم، نرخ بهره و توسعۀ اقتصادی، مفهوم ربا و بهره، بزرگ مالکی؛ عامل فقر و عقب ماندگی، بزرگ مالکی در نگرش اسلامی، فقر و پیامدهای سیاسی ، وابستگی اقتصادی، فقر زمینه ساز سودهای ناسالم و پیامدهای فقر در نگرش اسلامی می پردازد. جلد سوم در بیست و یک مقاله گردآوری شده است و به موضوعاتی مانند تجارت بین المللی و عقب ماندگی جهان سوم، تجارت خارجی و توسعه، تجارت و داد و ستد در نگرش اسلامی، سرمایه داری علت عقب ماندگی، کارتلها و شرکت‌های چندملیتی، اقتصاد سیاسی حاکم بر جهان، استکبار جهانی، نظام سرمایه داری و...، سلطه جویی ملل پیشرفته، سلطه جویی در نگرش اسلامی، هزینه‌های نظامی، هزینه های نظامی در نگرش اسلامی، وام‌ها و کمک‌های خارجی، سرمایه گذاری خارجی، پایین بودن سطح سرمایه‌گذاری، سرمایه گذاری در نگرش اسلامی، اقدامات مالی بین المللی، وام ها در نگرش اسلامی، نگاهی به روند توسعه در ژاپن، بهداشت و توسعه، عوامل آلاینده و روش‌های حفاظت آن، محیط زیست در نگرش اسلامی می پردازد. جلد چهارم در بیست و شش مقاله آمده است که عبارتند از: فقر و بیکاری، اشتغال، سیاستهای اعتباری و حمایتی در توسعۀ کشاورزی، تعاون در کشاورزی، راه‌های توسعۀ کشاورزی، توزیع مناسب منابع و درآمد در کشاورزی، سرمایه‌گذاری در کشاورزی، نقش تحقیق در توسعۀ کشاورزی، نقش آموزش در توسعۀ کشاورزی، نقش حمل و نقل در توسعۀ کشاورزی، تکنولوژی مناسب در کشاورزی، کشاورزی و نقش آن در توسعه، راه‌کارهای توسعۀ روستایی و اصلاح بخش کشاورزی، توسعۀ تکنولوژی، ضعف فنی- صنعتی در نگرش اسلامی، توزیع نابر درآمد، اختلاف زدایی: سیاست‌ها و ابزارها، توزیع نابرابر امکانات، عدالت اجتماعی- اقتصادی، تأمین اجتماعی، کاستی‌ها در نظام آموزش، عدم مدیریت و برنامه ریزی مناسب، مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت در نگرش اسلامی، برنامه ریزی در نگرش اسلامی