دلیل عقل در سیره فقهی ابن ادریس
43 بازدید
محل نشر: آموزه های فقه مدنی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/02/16
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
بررسی سیره عملی ابن ادریس که از اثرگذاران بر فقه بوده است هدف این پژوهش قرار گرفته است. روش بررسی این پژوهش تحلیل محتوای تالیف مهم ابن ادریس بوده است. نتیجه مطالعه نشان می دهد که وی در دیدگاه نظری خود دلیل عقلی را در طول کتاب، سنت و اجماع می داند و این بدان معناست که او تمامی اصول عملیه عقلی و شرعی، قواعد فقهی، اصول لفظی، قواعد عرفی، بنای عقلا و سیره متشرعه را که بسیاری از آنها در دوران او مصطلح نبوده، جزء دلیل عقلی می داند. وی در موارد زیادی از دلیل عقلی استفاده کرده که عبارتند از: عقل مستقل به عنوان موسس برخی واجبات عقلی؛ عقل به عنوان مخصص دلایل سه گانه؛ عقل در نقش موید سایر ادله؛ عقل و تاسیس اصول و قواعد کلی؛ عقل به عنوان اصول عملیه