منزلت دلیل عقل در سیره استنباطی فقهای شیعه
49 بازدید
محل نشر: پژهشهای فقهی، شماره اول، 1391
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/02/16
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
به منظور دستیابی به نحوه استفاده از دلیل عقل در فقه شیعه و کاربرد عملی آن، نظرات اصولی و سیره عملی شیخ طوسی، ابن ادریس، محقق حلی، محقق اردبیلی، فیض کاشانی و شیخ انصاری بررسی شد. این بررسی با روش تحلیل محتوای متون فقهی واصولی و با تمرکز بر فتاوای استدلالی انجام شد. نتایج نشان می دهد. ایشان استفاده از عقل را برای اثبات شریعت و لزوم پیروی از آن پذیرفته ، احکام کلی عقل در حسن و قبح را باور دارند. عقل ابزار تحلیل درک خطابات شرعی است. عقل دارای حکم قطعی واجب و حرام است. در رسیدن عقل به حکم قطعی از طریق درک مصالح ومفاسد به جز تنقیح مناط اختلاف نظر وجود دارد. تخصیص به حکم عقل پذیرفته است. دلیل عقل به عنوان استصحاب به کار رفته‌است